Information om policy och cookies

Information om cookies

Alla som besöker en webbplats med cookies ska enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur de kan undvikas. Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies. Varaktiga cookies, som är en textfil som skickas härifrån och lagras på din dator samt tillfälliga cookies, sk sessions- cookies, som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Cookies används endast för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål. Webbplatsens funktionalitet är dock till viss del beroende av tillfälliga cookies. Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på webbplatsen.


Personuppgiftshantering

Informationspolicy

AllTele har redan i samband med bolagets listning på OMX/First North den 1 mars 2007 antagit en informationspolicy som bl.a. syftar till att säkerställa att bolaget uppfyller kraven på informationsgivning till aktiemarknaden. Denna policy har antagits av styrelsen och reviderats under februari 2009. Policyn gäller för alla anställda och styrelseledamöter i bolaget och omfattar både skriftlig information och muntliga uttalanden.

Enligt policyn skall AllTeles finansiella och övriga kommunikation alltid överensstämma med relevanta regler på Stockholmsbörsen och god sed på aktiemarknaden.

AllTele har en informationskommitté bestående av styrelseordförande och VD. Informationskommittén beslutar om en händelse eller information är av väsentlig natur eller inte och om den bör eller måste offentliggöras. Vidare granskar och godkänner informationskommittén alla planerade uttalanden som innehåller väsentlig information.

AllTele är helt fokuserad på att skapa värde för aktieägarna, vilket inkluderar att förse investerare med finansiell information av hög kvalitet. Målsättningen är att säkerställa att bolagets kommunikation alltid överensstämmer med tillämplig lag och de aktiemarknadsrättsliga regler som gäller för AllTele i egenskap av börsnoterat företag. Vidare är målsättningen att upprätthålla ett mycket gott förhållande till finansmarknadens aktörer, inklusive finanspressen, genom att proaktivt tillhandahålla relevant information i rätt tid på ett professionellt sätt.

Informationspolicyn inkluderar rutiner för pressmeddelanden, bokslutskommuniké, delårsrapporter, årsredovisning, bolagsstämma, analytikerträffar och andra presentationer samt behandling av information på bolagets hemsida. Policyn behandlar också kommunikation i krissituationer och vid informationsläckor.

Insiderpolicy och insiderregister

AllTeles styrelse har antagit en insiderpolicy som ett komplement till gällande insiderlagstiftning i Sverige. Denna policy är tillämplig på alla personer som registreras vid Finansinspektionen som personer med insynsställning i AllTele. Varje enskild person som omfattas av insiderpolicyn underrättas därom. Insiderpolicyn fastställer rutiner för "stängda perioder", innebärande att handel med finansiella instrument utgivna av (eller hänförliga till aktier i AllTele är förbjuden under trettio dagar före offentliggörandet av finansiella rapporter, dagen för offentliggörande inkluderad.

Personer med insynsställning i AllTele noteras i ett register som förs av Finansinspektionen. AllTele för även ett internt insiderregister (s.k. loggbok) i enlighet med de instruktioner som utfärdas från tid till annan av VD i bolaget. Detta register skall bland annat omfatta uppgift om samtliga personer med tillgång till insiderinformation, typen av registrerad insiderinformation samt tidpunkt då registret uppdaterats.

Övriga policies

AllTele har antagit en miljöpolicy, en jämställdhetspolicy samt en etisk policy med riktlinjer avseende bolagets förhållningssätt rörande hantering och återvinning av förbrukningsmaterial mm, samt rörande jämställdhet i arbetslivet samt gentemot allmänhet, aktieägare och anställda med beaktande av det ansvar som bolagets position på marknaden medför.

Informationsgivning

AllTeles målsättning är att tillhandahålla löpande, aktuell och korrekt information till företagets aktieägare och övriga intressenter. Eftersom bolaget vill ha en effektiv och uppdaterad informationsspridning och samtidigt hålla nere kostnader för administration och förvaltning begränsas utskick per post till aktieägare i största möjliga utsträckning. Detta innebär exempelvis att bolagets årsredovisning ej avses finnas i tryckt format. Finansiella rapporter och annan relevant information till bolagets aktieägare hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Väsentliga händelser offentliggöras dessutom genom pressmeddelanden.